Pensel

Ysgol Feithrin Deiniolen

Cyllido / Finance

Pobl yn y Gymuned.


People in the community.
Gwasanaeth / Service

Uwchraddio rhan 01, 02 a 03 o’r prosiect.

Upgrading part 01,02,03 of the project.

Hen Go-op Trawsfynydd 1

Cyllido / Finance

Cyllid wedi ei dderbyn o dan ERDF a ffynhonnellau eraill.

Funding secured ERDF and other sources.
Gwasanaeth / Service

Canolfan Dehongli/ telefwthyn/ gweithdy. Yr elfen bensaerniol o addasu’r adeilad yn cynnwys darparu gweithdy Yr ail wedd yn cynnwys llefydd aros i ymwelwyr.

Interpretation Centre/ Telecottage / workshop. Architectural element of adapting building 2nd phase including accommodation for visitors.

Cynllun hunan Adeiladu Pontypridd / Self build scheme Pontypridd

Cyllido / Finance

Tai Cymru, Barnados & TEC yn cyllido

Funding from Tai Cymru, Barnados & TEC.
Gwasanaeth / Service

Rheolwr prosiect i Gymdeithas Tai Pontypridd ar gynllun hunan adeiladu ar gyfer rhent i bobl ifanc. Y gwaith wedi cwblhau Wedi ennill gwobr ‘Participation 2000 Award’ ar gyfer Landlordiaid.

Project manager for Pontypridd and District Housing Association, self build for rent for young people.‘Participation 2000 award’ for landlords won.

Tudalen / Page1234